link-logo
Pełne wsparcie w zakresie Konsultingu biznesowego, Środowiskowego i zarządzanie nieruchomościami

About Us

O firmie

Innowacyjność, kreatywność oraz najwyższy poziom skuteczności podejmowanych działań to trzy najważniejsze cechy wyróżniające ofertę LINK na tle konkurencji. Dlaczego wybraliśmy właśnie owe?

Wszystko zaczęło się od pomysłu na stworzenie firmy, która zbliży ludzi, ułatwi komunikację, a także pomoże zjednoczyć różnorodne gałęzie biznesu. Oferującej swoim Klientom możliwość połączenia wizji z rzeczywistością.

Jako grupa ekspertów zajmujących się konsultingiem nieruchomościowym, środowiskowym i biznesowym wiedzieliśmy, że samo zaoferowanie wiedzy oraz zdobytego doświadczenia to za mało.

Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań by nasz zespół wzbogacił się o specjalistów, którzy wprowadzili do tradycyjnej oferty innowacyjność i świeże spojrzenie na poszczególne rozwiązania. To był strzał w dziesiątkę.

Jako grupa profesjonalistów oferujemy Klientom LINK rozwiązania, które pomagają im rozwinąć biznes. Nasze rozwiązania wyróżniają się odejściem od szablonu. Stawiamy na rozmowę ze Zleceniodawcą, analizę jego wymagań i dostosowanie się do jego potrzeb.

Dbamy również o stworzenie partnerskiej współpracy, w której obie strony dzielą się pomysłami, wiedzą, doświadczeniem, a także sprawdzają skuteczność poszczególnych pomysłów.

Our innovation, creativity and ability to make the right business decisions are the three most important factors which make LINK leaders in our field. Why?

It all started from the idea to create a company which encourages interpersonal communication and connects various business fields; a company which offers its clients a link between their vision and reality.

As a team of experts dealing with real estate management, environmental and business consulting, we know that offering knowledge and experience is not enough.

That is why we have  improved our team and engaged experts who have introduced innovative and fresh visions to strengthen our service.

Our team of professional consultants offers solutions which help our clients develop their business. Our solutions are not standard, but are based on effective communication with the customer, a proper analysis of their requirements and reaction to those needs.

We are committed to creating a cooperation based on partnership, where both sides share their vision, knowhow and experience and together evaluate the effectiveness of common ideas.

archiwum

aktualności

17
cze
2014

Wprowadzenie nowego serwisu internetowego, który na bieżąco będzie Państwa informował i nowościach i ciekawostkach.

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.

czytaj więcej
01
cze
2014

Pozyskanie nowego lokalu z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną – Murano

01
maj
2014

Rejestracja działalności pod nazwą „LINK”

Poznaj naszą

OfertĘ

zakup nieruchomości na własne ryzyko i rachunek

Kupujemy nieruchomości w celu generowania zysków z dzierżawy, najmu, pośrednictwa,  wspólnych inwestycji na tych obiektach.

administrowanie nieruchomościami własnymi lub/i powierzonymi

Administrujemy lokalami w imieniu własnym ale również lokalami powierzonymi. Dzięki temu klient nie musi angażować swojego cennego czasu na sprawy, nie będące jego podstawowym zajęciem.

kompleksowa obsługa techniczna lokali użytkowych

Posiadamy zaplecze logistyczne  aby wszystkie naprawy techniczne wykonywać samodzielnie w lokalach.

pośrednictwo w pozyskiwaniu lokali, gruntów

Monitorujemy rynek szukając najciekawszych lokali pod konkretne zastosowania, uwzględniając życzenia klientów.

przygotowywanie terenów pod budowę

Wprowadzenie Generalnego Wykonawcę na budowę to ważny moment przy nowej inwestycji. Właściwie dobrani wykonawcy to gwarancja dobrze, terminowo i jakościowo wykonanej inwestycji.

gospodarka odpadami w szczególności odpadami niebezpiecznymi

Działamy na rynku odpadów niebezpiecznych od ponad 20 lat, znamy rynek, znamy wytwórców odpadów, znamy wszystkie profesjonalne instalacje na terenie Polski. Jesteśmy w stanie odebrać, unieszkodliwić wszystkie odpady niebezpieczne, w każdej ilości bądź wskazać miejsca takiej możliwości.

technologia obróbki i reciklingu odpadów

Możemy zaproponować najnowsze technologie do unieszkodliwiania odpadów, dostosowując rozwiązania do potrzeb klienta, a jednocześnie aby było ekonomiczne i skuteczne.

szacowanie ryzyk powstawania szkód ekologicznych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie określić ryzyka i zagrożenia, które mogą powstać podczas prowadzenia działalności, która może mieć wpływ na środowisko.

likwidacja szkód ekologicznych

Dysponujemy  dostępem do sprzętu, instalacji, taboru, do fachowców którzy służą błyskawicznymi możliwościami usuwania szkód, zanieczyszczeń i skutków awarii.

innowacyjność w technologiach środowiskowych

Nasi technolodzy mogą opracować technologię gwarantującą stan techniki, dostosowaną do rozwiązania wszelkich problemów środowiskowych – woda, ścieki, powietrze, odpady.

wprowadzanie firm zagranicznych na rynek Polski

Każda firma zagraniczna pragnąca wejść na rynek polski ze swoimi usługami i produktami, ma możliwość skorzystać z naszych usług. Oferujemy pełne zaplecze biurowe, z wyposażeniem i obsługą. Przygotowujemy analizy rynku pod konkretne potrzeby, prowadzimy klienta zagranicznego przez skomplikowane meandry polskich przepisów. Pomagamy i zapewniamy zaplecze lingwistyczne, fachowy personel, możemy zapewnić zarząd tymczasowy oraz pełną organizację przedsiębiorstwa.

budowa networkingu na zlecenie klienta

Sukcesem każdego biznesu jest dotarcie do właściwych osób i stworzenie powiązań biznesowych, wynajdowanie osób i firm zapewniających synergię w biznesie.

Oferujemy pełen zakres usług konsultingowych począwszy od m.in. wypracowywania i wdrażania strategii poprzez optymalizację procesów i zarządzanie zmianą, wsparcie w redukcji kosztów na poziomie operacyjnym.

Proponujemy Klientom rozwiązania kompleksowe obejmujące swoim zakresem szereg funkcji i obszarów strategicznych, jak również rozwiązania wąsko sprecyzowanych problemów biznesowych na poziomie operacyjnym. Strategie przekładamy na konkretne programy wdrożeniowe.

Masz pytania?

Skontaktuj się

LINK Janina Majcherczyk
Armi Krajowej 86, 05-075 Warszawa
Regon: 147173548
NIP: 952 121 25 25

Nr konta: Citi Bank Handlowy 98 1030 0019 0109 8503 0007 3199
email: link@biznes-link.com.pl
www: biznes-link.com.pl
Meet our

offer

Purchase of real estate at own risk and account

We purchase real estate in order to generate profit from the lease, agency and common investments in these facilities.

Management of our own or entrusted real estate

We manage our own as well as entrusted premises. This means that our clients will not spend their valuable time on matters which are not primary business activity.

Comprehensive technical support of utility premises

Comprehensive technical support of utility premises

Our logistics mean that all technical repairs can be arranged on site.

Agency in purchasing premises and land

We monitor the market and search for the potentially suitable premises based on client requirements.

Site preparations

Arranging work for the General Contractor on site is an important stage of every new investment. Properly selected contractors guarantee correct, timely and the best quality execution of an investment.

Waste disposal, particularly hazardous waste

Having been in the hazardous waste disposal market for 20 years, we are extremely familiar with the market, the companies dealing with waste and all the professional installations in Poland. We can take over and deactivate any hazardous waste, of any quantity, or recommend a suitable location with appropriate facilities.

Treatment technologies and waste recycling

We can propose the most modern solutions for waste disposal and recovery. These can be tailored to individual client needs whilst still remaining economic and effective.

Risk assessment of potential damage to the environment

Based on our many years of experience, we can estimate the risks and dangers that may arise when conducting business that may have impact on the environment.

Settlement of environmental damages

We have access to equipment, installations, rolling stock, and experts who can offer prompt damage, contamination and accident consequences settlement.

Innovative environmental technologies

Our technologists can develop new solutions, which will meet with the relevant standards and specifications, to solve any environmental problem- water, waste and air.

Introduction of foreign companies on the Polish market

Any foreign company planning to enter the Polish market with its services and products can benefit from our services. We offer full office facilities with equipment and customer services. We prepare market analyses based on the requirements of our clients and offer complete guidance and support through the complex intricacies of Polish law. We guarantee linguistic support, and professional employees, providing temporary management boards and the full organization of an enterprise.

Networking creation upon customer request

The success of every business involves communicating with the right people in order to create proper business connections; it is the search for people and companies that guarantees synergy in business.

 

We offer a full range of consultancy services starting from a/o designing and introducing strategies by optimization of processes and management of changes, support in reducing operational costs.

 

We come up with comprehensive solutions which cover a number of functions and strategic areas, as well as solutions to particular and precise operational business problems.

We transform strategies into specific implementation programs.